Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het, in verband met de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de noodzaak ook voor toekomstige generaties een solide stelsel van collectieve voorzieningen zeker te stellen, wenselijk is de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat met ingang van 2013 stapsgewijs te verhogen naar 66 jaar in 2019 en naar 67 jaar in 2023 en vervolgens te koppelen aan de stijging van de levensverwachting en in samenhang daarmee ook de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
De artikelen I, II en V van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2.
Artikel III en artikel IV, onderdelen A, K, L, M, N, O en Z, treden in werking met ingang van 1 januari 2014.
3.
Artikel IV, onderdelen B, P en AA, treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
4.
Artikel IV, onderdelen C, Q en AB, treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
5.
Artikel IV, onderdelen D, R en AC, treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
6.
Artikel IV, onderdelen E, S en AD, treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
7.
Artikel IV, onderdelen F, T en AE, treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.
8.
Artikel IV, onderdelen G, U en AF, treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.
9.
Artikel IV, onderdelen H, V en AG, treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
10.
Artikel IV, onderdelen I, W en AH, treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
11.
Artikel IV, onderdelen J, X en AI, treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.
12.
Artikel IV, onderdeel Y, treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.
Artikel VII. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 12 juli 2012
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de achttiende juli 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
Artikel II. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel III. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001
Artikel IV. Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964
Artikel V
Artikel VI. Inwerkingtreding
Artikel VII. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht