Let op. Deze wet is vervallen op 28 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 27 december 2009.

Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten

Uitgebreide informatie
Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen te wijzigen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in situaties waarin heropening of verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering voortvloeit uit de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toepasselijkheid van het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel V. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat:
Artikel VI. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 2007
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel II. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel III. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Artikel IV. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel IVA. Wijziging van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
Artikel V. Inwerkingtreding
Artikel VI. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken