Wet van 19 december 2003, houdende verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een verlenging van de wachttijd in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren, de bepalingen over de loondoorbetalingverplichting van de werkgever in het Burgerlijk Wetboek en de duur van de uitkering op grond van de ZW in verband daarmee aan te passen alsmede enige andere wijzigingen aan te brengen met het oog op verbetering van de procesgang tijdens het tweede ziektejaar van de werknemer en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling van werkgevers, werknemers, arbodiensten en uitvoeringsinstanties daarbij;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
A [Wijzigt de Wet terugdringing ziekteverzuim.]
B De wijzigingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek , bedoeld in artikel II van deze wet, worden voor ambtenaren, militaire ambtenaren respectievelijk rechterlijke ambtenaren op overeenkomstige wijze aangebracht in op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 en artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet gebaseerde voorschriften respectievelijk het bij of krachtens de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren bepaalde. Over de wijzigingen ingevolge de eerste volzin behoeft geen overeenstemming te worden bereikt in het overleg met de vakorganisaties van overheidspersoneel.
Artikel XIII. Evaluatiebepaling
Onze Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie zenden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
1.
Ten aanzien van de persoon wiens eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte is gelegen voor 1 januari 2004 blijven de artikelen XV, met uitzondering van het zesde lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim, 3 van de Wet arbeid mijnbouw Noordzee, en 415a, 415c en 415d van het Wetboek van Koophandel van toepassing, zoals deze luidden op 31 december 2003.
2.
Voor de bepaling van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, zwangerschap of bevalling, bedoeld in het eerste lid, worden perioden van ongeschiktheid tot werken geacht eenzelfde, niet onderbroken periode van ongeschiktheid te vormen, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.
Artikel XV. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
Artikel XVI. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 19 december 2003
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de dertigste december 2003
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel II. Burgerlijk Wetboek
Artikel III. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
Artikel IV. Ziektewet
Artikel V. Overheidspersoneel
Artikel VI. Wet arbeid mijnbouw Noordzee
Artikel VII
Artikel VIII. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Artikel IX. Werkloosheidswet
Artikel X. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XI. Coördinatiewet Sociale Verzekering
Artikel XII. Toeslagenwet
Artikel XIII. Evaluatiebepaling
Artikel XIV. Overgangsrecht
Artikel XV. Inwerkingtreding
Artikel XVI. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken