Wet van 4 december 2013 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs en wijziging van verschillende onderwijswetten in verband met de introductie onderscheidenlijk verbreding van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister en in verband met aanpassingen in de regelgeving betreffende het basisregister onderwijs en het persoonsgebonden nummer (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat uit onderzoek is gebleken dat het noodzakelijk is de kwaliteit van het hoger onderwijs beter te waarborgen en dat er behoefte bestaat aan uitbreiding van de bestaande handhavingsinstrumenten in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs met een aanwijzingsbevoegdheid voor Onze Minister;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]
WHW van Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs">
Artikel IV. Overgangsbepaling WHW
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel VA. Samenloopbepaling
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
Artikel VI. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.
Artikel VII. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat artikel I, onderdelen A, Q1, Q2, en Y, en artikel III, onderdelen H tot en met J, geheel of gedeeltelijk kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 4 december 2013
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Economische Zaken,
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Uitgegeven de negentiende december 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel IIA. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs
Artikel IIB. Wijziging van de Wet op de expertisecentra
Artikel IIC. Wijziging van de Wet primair onderwijs BES
Artikel IID. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel IIE. Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs BES
Artikel IIF. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES
Artikel III
Artikel IV. Overgangsbepaling WHW
Artikel VA. Samenloopbepaling
Artikel VI. Citeertitel
Artikel VII. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht