Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2011.

Wet voorzieningen ten behoeve van inzet en bekostiging muskusrattenvangers

Uitgebreide informatie
Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in het belang van een landelijke bestrijding van de muskusrat, en ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken in het bijzonder, enige voorzieningen te treffen met betrekking tot de inzet van muskusrattenvangers in de provincies en het door het Rijk te dragen aandeel in de kosten daarvan;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
In het belang van een doelmatige bestrijding van de muskusrat in het gehele land, en ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken in het bijzonder, dragen gedeputeerde staten van iedere provincie zorg voor de inzet van muskusrattenvangers in ambtelijke dienst.
Artikel 5
Gedeputeerde staten der provincie verschaffen Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw en Visserij ieder jaar vóór 1 april een overzicht van de resultaten die in het laatstverstreken kalenderjaar met de inzet van muskusrattenvangers in de onderscheidene gebieden zijn bereikt.
Artikel 8
Onze Minister van Landbouw en Visserij stelt, na overleg met gedeputeerde staten der provincies, regels met betrekking tot de overgang in ambtelijke dienst van de provincies van hen die in rijksdienst zijn belast met de uitvoering van de muskusrattenbestrijding.
Artikel 9
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1986.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 1985
De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de zevenentwintigste december 1985
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht