Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de in de Pensioenwet, de Sanctiewet 1977, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet toezicht trustkantoren, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete te wijzigen teneinde de handhaving van deze wetten te verbeteren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Pensioenwet.]
Artikel II
[Wijzigt de Sanctiewet 1977.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet inzake de geldtransactiekantoren.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet toezicht accountantsorganisaties.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet toezicht trustkantoren.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel XII
Ter zake van overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn aangevangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.
Artikel XIII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XIV
Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Tavarnelle, 18 juli 2009
De Minister van Financiën ,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de eenendertigste juli 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht