Wet van 8 december 2011 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Algemene Ouderdomswet de dag waarop het ouderdomspensioen ingaat te stellen op de dag waarop de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en andere wetten daarop aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel XXII. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XXIII. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 8 december 2011
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de tiende januari 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
Artikel II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
Artikel III. Wijziging van de Liquidatiewet ongevallenwetten
Artikel IV. Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
Artikel V. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel VI. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel VII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel VIII. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel IX. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel X. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Artikel XI. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XII. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel XIII. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XIV. Wijziging van de Ziektewet
Artikel XV. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Artikel XVI. Wijziging van de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
Artikel XVII. Wijziging van de TNO-wet
Artikel XVIII. Wijziging van de Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
Artikel XIX. Wijziging van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Artikel XX. Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945
Artikel XXI. Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945
Artikel XXII. Inwerkingtreding
Artikel XXIII. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht