Let op. Deze wet is vervallen op 10 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 mei 2006.

Wet wijziging premieheffing boven-65-jarigen

Uitgebreide informatie
Wet van 22 december 1993, tot intrekking van de Wet tijdelijke handhaving leeftijdsgrens verzekerings- en premieplicht AAW en wijziging van enkele andere sociale zekerheidswetten en van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964, in verband met de handhaving leeftijdsgrens verzekerings- en premieplicht AAW en invoering premiebetaling Algemene Weduwen- en Wezenwet dan wel Algemene Nabestaandenwet voor boven-65-jarigen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de leeftijdsgrens verzekerings- en premieplicht voor de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet structureel te handhaven en premiebetaling Algemene Weduwen- en Wezenwet dan wel Algemene Nabestaandenwet voor boven-65-jarigen in te voeren en in verband daarmee het tarief van de inkomstenbelasting en de loonbelasting aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
De Wet tijdelijke handhaving leeftijdsgrens verzekerings- en premieplicht AAW wordt ingetrokken.
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IX
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.
Artikel X
Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging premieheffing boven-65-jarigen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 22 december 1993
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Financiƫn,
Uitgegeven de dertigste december 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht