Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Ziektewet om een andere vorm van verrekening van inkomsten te introduceren en enige andere wijzigingen van de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wijze van verrekening van inkomsten in de Ziektewet te herzien en in de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen de mogelijkheid te introduceren van verlenging van de loondoorbetalingsperiode voor en van verhaal van ziekengeld op de werkgever van personen die aanspraak maken op ziekengeld op grond van de Ziektewet;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Vervallen]
Artikel IV. Grondslag Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
[Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2011/618.]
Na de inwerkingtreding van artikel III van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld berust de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever op artikel 26, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
Artikel V. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel VI. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 6 juni 2011
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II. Wijziging van de Ziektewet
Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel IV. Grondslag Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
Artikel V. Inwerkingtreding
Artikel VI. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht