Let op. Deze wet is vervallen op 14 november 2007. U leest nu de tekst die gold op 13 november 2007.

Wet wijziging werktuigenvrijstelling

Uitgebreide informatie
Wet van 10 december 1998 tot wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet met betrekking tot de werktuigenvrijstelling (Wet wijziging werktuigenvrijstelling)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bepalingen van de Gemeentewet en van de Waterschapswet met betrekking tot de werktuigenvrijstelling in de onroerende-zaakbelastingen respectievelijk in de waterschapsomslag gebouwd te wijzigen en de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet daaraan aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Gemeentewet.]
ARTIKEL II
[Wijzigt de Waterschapswet.]
ARTIKEL III
[Wijzigt de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet. ]
ARTIKEL IV
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2001, maar is voor de waardebepaling, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken, ten behoeve van het tijdvak dat aanvangt op 1 januari 2001, van toepassing vanaf 1 januari 1999.
ARTIKEL V
Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging werktuigenvrijstelling.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 10 december 1998
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven tweeëntwintigste december 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht