Let op. Deze wet is vervallen op 30 juni 2008. U leest nu de tekst die gold op 29 juni 2008.

Wet wijziging WW-stelsel

Uitgebreide informatie
Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de toekomstbestendigheid van de Werkloosheidswet te waarborgen en het besluit om die wet te dereguleren en inzichtelijker te maken af te ronden alsmede de ontslagpraktijk te versoepelen en in verband daarmee de Werkloosheidswet en enkele andere wetten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I. Wijziging van de Werkloosheidswet
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel II. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]
Artikel IV. Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
[Wijzigt de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria.]
Artikel V. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]
Artikel VI. Wijziging van de Wet kinderopvang
[Wijzigt de Wet kinderopvang.]
Artikel VII. Wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
[Wijzigt de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.]
Artikel VIII. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]
Artikel IX. Wijziging van de Ziektewet
[Wijzigt de Ziektewet.]
Artikel X
vervallen
Artikel XI
vervallen
Artikel XII
vervallen
Artikel XIII. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XIV. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging WW-stelstel.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 juni 2006
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de negenentwintigste juni 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel II. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel IV. Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
Artikel V. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel VI. Wijziging van de Wet kinderopvang
Artikel VII. Wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
Artikel VIII. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel IX. Wijziging van de Ziektewet
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII. Inwerkingtreding
Artikel XIV. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken