Wijziging van het privacyreglement voor de registratie gegevensdepot onderwijspersoneel
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Handelende in overeenstemming met het bestuurlijk overleg met de Bve Raad;
Gelet op:
? het privacyreglement voor de registratie gegevensdepot onderwijspersoneel (algemeen verbindend voorschrift van 4 mei 2001, kenmerk AB/F&I/2001/15938, gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen nr. 13 d.d. 16 mei 2001);
De Commissie van Toezicht Registratieregelingen Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gehoord;
Besluit
Artikel 1
In deze regeling wordt onder privacyreglement verstaan: het privacyreglement voor de registratie Gegevensdepot Onderwijspersoneel.
1.
In artikel 1, lid 2 van het privacyreglement wordt in het elfde onderdeel ’in de sectoren PO en VO’ vervangen door ’in de sectoren po, vo en bve’ en wordt de ’punt’ aan het slot van dit onderdeel vervangen door: puntkomma.
2.
In artikel 2, lid 1 van het privacyreglement wordt ’de onderwijssectoren primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo)’ vervangen door: de onderwijssectoren primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve).
3.
Aan artikel 2, lid 1 wordt de volgende volzin toegevoegd: Voor de onderwijssector bve is dit reglement eveneens van toepassing op de registratie van gegevens van personeel in dienst bij bekostigde instellingen die gesubsidieerd worden door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
4.
In artikel 10, lid 3 wordt de punt aan het slot van onderdeel d vervangen door een puntkomma en wordt een nieuw onderdeel e toegevoegd, luidend:
e. de Bve Raad voor de gegevens van de instellingen in de bve-sector.
Artikel 3
Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van de uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht