Besluit van 16 augustus 2003, houdende wijziging van het Aanduidingenbesluit tabaksproducten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 mei 2003, kenmerk POG/GB 2.367.123;
Gelet op richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194), alsmede op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Tabakswet;
De Raad van State gehoord (advies van 10 juni 2003, nummer W13.03.178/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 augustus 2003, POG/GB 2.399.488;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Aanduidingenbesluit tabaksproducten .]
Artikel II
Verpakkingen voor pijptabak met de vermelding DEFACTO kunnen op de markt worden gebracht tot uiterlijk 1 april 2006; verpakkingen voor overige tabaksproducten met de vermelding DEFACTO tot uiterlijk 1 oktober 2004.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 augustus 2003
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de vijfentwintigste september 2003
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht