Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2003.

Wijzigingsbesluit aanwijzing financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties

Uitgebreide informatie
Besluit van 23 mei 2000, houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van 3 september 1999, BGW 99/1862-M,
Gelet op artikel 1, onderdeel a, onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;
De Raad van State gehoord (advies van 19 november 1999, No. W06.990484/IV.);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van , BGW 2000/453-M;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als financiële dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet melding ongebruikelijke transacties wordt aangewezen verkoop of verzilvering van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen door:
a. kredietinstellingen die ingevolge artikel 52, tweede lid, onder a of b, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn ingeschreven;
b. kredietinstellingen die ingevolge artikel 52, tweede lid, onder c of d, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn ingeschreven, voorzover de werkzaamheden ingevolge artikel 31, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 32, tweede lid, van die wet in Nederland mogen worden uitgeoefend;
c. financiële instellingen die ingevolge artikel 52, tweede lid, onder e, f of g, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn ingeschreven, voorzover de werkzaamheden ingevolge artikel 45, artikel 50, onderscheidenlijk artikel 51, van die wet mogen worden uitgeoefend;
d. wisselkantoren die ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Wet inzake de wisselkantoren zijn geregistreerd.
Artikel 2
Op de financiële dienst verkoop of verzilvering van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen als bedoeld in artikel 1 van dit besluit is artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 april 1998, houdende aanwijzing financiële diensten als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 391) niet van toepassing.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 mei 2000
De Minister van Financiën,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven twintigste juni 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht