Besluit van 16 december 1997, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet en het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet in verband met het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 augustus 1997, DWJZ-U-971230, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie;
Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder b, en negende lid en 18 van de Ziekenfondswet;
De Raad van State gehoord (advies van 11 november 1997, nummer W13.97.0568);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 1997, DWJZ-U-97.1812, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet.]
Artikel II
Ten aanzien van degene op wie vanaf het tijdstip van aanvang van de fase 2, bedoeld in artikel 48 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, de Ziektewet van toepassing is en ten aanzien van degene voor wie op dat tijdstip de fase 3 van die wet aanvangt, wordt het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet met ingang van dat tijdstip tot 1 januari 2003 als volgt gelezen:
A
In artikel 2, eerste lid, wordt na onderdeel c de punt vervangen door een puntkomma en wordt een nieuw onderdeel d toegevoegd luidende:
d. degene die bij of krachtens artikel 8a van de Ziektewet als werknemer in de zin van die wet wordt beschouwd en uitsluitend uit hoofde van zijn arbeidsverhouding, bedoeld in artikel 8b, eerste lid, onder b, van die Wet, waarin hij niet of slechts nog ten dele werkzaam is, een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt op grond van de verplichte verzekering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 45%.
B
Na artikel 2c wordt een nieuw artikel 2d ingevoegd, luidende:
Artikel 2d
Van de verzekering ingevolge artikel 3, eerste lid, onder a, van de Ziekenfondswet is uitgezonderd degene wiens arbeidsverhouding met inachtneming van artikel 3 van de Ziektewet juncto een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8b van de Ziektewet wordt aangemerkt als dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet en die tevens,
a. ambtenaar is in de zin van de Ambtenarenwet , dan wel
b. behoort tot het personeel, bedoeld in de titels 12 en 13 van hoofdstuk 1 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC
c. bij een bijzondere instelling voor hoger beroepsonderwijs, bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek , behoort tot het onderwijspersoneel, benoemd in een functie met een maximumschaal van 10 of hoger, of tot de leden van het college van bestuur of tot de centrale directie, dan wel
d. bij een door het Rijk bekostigde bijzondere school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs , behoort tot het onderwijzend personeel of tot de leden van de directie of tot de centrale directie, dan wel
e. bij een door het Rijk bekostigde bijzondere instelling voor educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.3.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs, dan wel een daarmee in titel 3 van hoofdstuk 12 van genoemde wet gelijkgestelde bekostigde instelling, behoort tot het onderwijzend personeel of tot de leden van het college van bestuur of tot de centrale directie, dan wel
f. bij een instelling als bedoeld in artikel 1.3.4. van de Wet educatie en beroepsonderwijs, behoort tot het onderwijzend personeel of tot de leden van het college van bestuur of tot de centrale directie, dan wel
g. bij een landelijk orgaan als bedoeld in artikel 1.5.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs, behoort tot de consulenten of de directie, dan wel
h. behoort tot door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in voorkomend geval in overeenstemming met Onze Minister die het mede aangaat aan te wijzen groepen van personen.
Artikel III
Ten aanzien van degene op wie vanaf het tijdstip van aanvang van de fase 2, bedoeld in artikel 48 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, de Ziektewet van toepassing is en ten aanzien van degene voor wie op dat tijdstip de fase 3 van die wet aanvangt, wordt het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw met ingang van dat tijdstip tot 1 januari 2003 als volgt gelezen:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De onderdelen c, d en w vervallen.
2. In onderdeel f wordt «ingevolge het bepaalde onder c dan wel uitsluitend in verband met overschrijding van de voor de verplichte ziekenfondsverzekering geldende loongrens niet verzekerd was ingevolge het bepaalde onder c» vervangen door: als overheidswerknemer in de zin van artikel 1, onder l, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen dan wel in die hoedanigheid uitsluitend in verband met overschrijding van de voor de verplichte ziekenfondsverzekering geldende loongrens niet verzekerd was.
B
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het zevende lid vervalt;
2. In het achtste lid wordt «n, r, t, v en w» vervangen door: n, r, t en v;
3. In het tiende en elfde lid, wordt «r of w» telkens vervangen door: r.
C
In artikel 3, eerste lid, vervalt «c,».
D
Artikel 4 vervalt.
E
Artikel 4a vervalt.
F
Artikel 12b vervalt.
G
Aan artikel 15a wordt een nieuw derde lid toegevoegd luidende:
3. Voor de verzekering van de verzekerden, bedoeld in dit artikel wordt een premie geheven tot het krachtens het eerste lid van artikel 15 van de Ziekenfondswet vastgestelde percentage van de uit te betalen WAO-uitkering, die in het tijdvak, waarover de betaling loopt, door de verzekerden is genoten. Het bepaalde krachtens artikel 15, tweede lid, alsmede de artikelen 15, derde tot en met vijfde lid, en 16 van de Ziekenfondswet zijn van toepassing.
H
In artikel 16a, eerste lid, vervallen de zinsdelen «c, d,» en «w,».
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet.]
Artikel V
[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet.]
Artikel VI
Ten aanzien van degene op wie vanaf het tijdstip van aanvang van de fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, de Werkloosheidswet van toepassing is, wordt het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw tot 1 januari 2003 als volgt gelezen:
A
Artikel 1, onder f, vervalt.
B
Artikel 2, tweede lid, vervalt.
C
Artikel 5 vervalt.
D
In artikel 16a, eerste lid, vervalt «f,».
Artikel VII
Ten aanzien van degene op wie vanaf het tijdstip van aanvang van de fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen de Werkloosheidswet van toepassing is, wordt het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet met ingang van het tijdstip van aanvang van fase 2 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen tot 1 januari 2003 als volgt gelezen:
Na artikel 2d wordt een nieuw artikel 2e ingevoegd, luidende:
Artikel 2e
Van de verzekering ingevolge artikel 3, eerste lid, onder a, van de Ziekenfondswet is uitgezonderd degene die uitsluitend uit hoofde van een arbeidsverhouding als overheidswerknemer in de zin van artikel 1, onderdeel l, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt, tenzij hij op grond van die arbeidsverhouding verplicht verzekerd was, of uitsluitend in verband met overschrijding van de voor de verplichte ziekenfondsverzekering geldende loongrens niet verplicht verzekerd was.
Artikel VIII
[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet.]
Artikel IX
[Wijzigt het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet.]
Artikel X
Voor zover de bepalingen van de fase 2, respectievelijk de fase 3 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen die betrekking hebben op de Ziektewet op hetzelfde tijdstip van kracht worden als de bepalingen van de fase 2, respectievelijk de fase 3 van die wet die betrekking hebben op de Werkloosheidswet , worden van dit besluit eerst de artikelen II en III en vervolgens de artikelen VI en VII toegepast respectievelijk worden van dit besluit eerst de artikelen IV en V en vervolgens de artikelen VIII en IX toegepast.
Artikel XI
Dit besluit treedt in werking op de datum dat het bij koninklijke boodschap van 27 maart 1997 ingediende voorstel van wet houdende het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel ( Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen , kamerstukken II, 1996/97, 25 282, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven en in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 december 1997
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven drieëntwintigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht