Besluit van 19 april 1999, tot wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement en het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie in verband met het verrichten van nevenwerkzaamheden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 2 november 1998, nr. P/98007431;
Gelet op artikel 125, eerste lid, onderdelen j en k, van de Ambtenarenwet en artikel 12, onderdelen o en p, van de Militaire ambtenarenwet 1931;
De Raad van State gehoord (advies van 4 februari 1999, nr. W07.98.0496);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 9 april 1999, nr. P/99002050;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]
ARTIKEL III
De militair dan wel de ambtenaar die nevenwerkzaamheden verricht op het tijdstip van inwerkingtreden van dit besluit is verplicht dit uiterlijk een maand na het inwerkingtreden van de in artikel I respectievelijk artikel II bedoelde ministeriële regeling aan Onze Minister, respectievelijk aan het bevoegde gezag, te melden.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Hong Kong, 19 april 1999
De Staatssecretaris van Defensie,
Uitgegeven vijfentwintigste mei 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht