Besluit van 25 januari 2000 tot wijziging van enige besluiten in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 juni 1999 tot en met 31 juli 2000
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 2 november 1999, nr. P/99007216;
Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet en artikel 12, van de Militaire ambtenarenwet 1931 alsmede artikel C1 van de Algemene militaire pensioenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 16 december 1999, nr. W07.99.0546/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 21 januari 2000, nr. P/1999008870;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit dienstreizen defensie.]
Artikel III
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
Artikel IV
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
Artikel V
[Wijzigt de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht.]
Artikel VI
[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
Artikel VII
[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit militairen.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
Artikel IX
[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]
Artikel X
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
Artikel XI
[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]
Artikel XII
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
Artikel XIII
[Wijzigt het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:]
Artikel XIV
[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
Artikel XV
[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit militairen.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersonee.]
Artikel XVII
[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]
Artikel XVIII
[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]
Artikel XIX
[Wijzigt het Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet.]
Artikel XX
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
Artikel XXI
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht.]
Artikel XXIII
[Wijzigt het Tijdelijk besluit uitstroombevorderende maatregel Defensie.]
Artikel XXIV
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. militair:
de militaire ambtenaar in de zin van artikel 1 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 die is aangesteld bij het beroepspersoneel, alsmede de geestelijk verzorger die in burgerlijke openbare dienst is aangesteld om bij de krijgsmacht doorlopend werkzaam te zijn.
b. betrokkene:
1. de militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal die op 1 december 1999 in werkelijke dienst is;
2. de burgerlijke ambtenaar defensie die aanspraak heeft op een salaris volgens bijlage B dan wel artikel 7a van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op 1 december 1999 in dienst van het Ministerie van Defensie is;
3. de burgerlijke ambtenaar defensie, bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie die op 1 december 1999 in dienst van het Ministerie van Defensie is;
4. de gewezen militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal die op 1 december 1999 in het genot is van wachtgeld, als bedoeld in artikel 22 van het Werkloosheidsbesluit defensiepersoneel, dan wel van een uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen geniet;
5. de gewezen burgerlijke ambtenaar defensie die aanspraak had op salaris volgens bijlage B dan wel artikel 7a van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op 1 december 1999 in het genot is van wachtgeld, als bedoeld in artikel 22 van het Werkloosheidsbesluit defensiepersoneel, dan wel van een uitkering op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie .
c. berekeningsbasis:
1. de over de maand december 1999 genoten bezoldiging volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Inkomstenbesluit militairen ;
2. het over de maand december 1999 genoten salaris volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie ;
3. het wachtgeld of de uitkering welke over de maand december 1999 op grond van een van de onder b, 4 en 5 genoemde besluiten is genoten na toepassing van de bij of krachtens die besluiten geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
1.
Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXIV, onder b, 1 tot en met 3, wordt in de maand december 1999 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 6,48% van de voor hem geldende berekeningsbasis.
2.
Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXIV, onder b, 4 en 5, wordt in de maand december 1999 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 6% van de voor hem geldende berekeningsbasis.
3.
De eenmalige uitkering heeft geen algemeen karakter en wordt niet gerekend tot de bezoldiging of het salaris in de zin van de bezoldigingsvoorschriften. De eenmalige uitkering maakt evenmin deel uit van de bij het vaststellen van de pensioengrondslag , bedoeld in artikel C1 van de Algemeen militaire pensioenwet in beschouwing te nemen inkomsten en emolumenten, waarop de gewezen militair aanspraak had of zou hebben gehad.
Artikel XXVI. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat:
a. Hoofdstuk 1 terugwerkt tot en met 1 juni 1999;
b. Hoofdstuk 2 terugwerkt tot en met 1 augustus 1999;
c. Hoofdstuk 3 terugwerkt tot en met 1 januari 2000, met uitzondering van artikel XIII, onderdeel B dat terugwerkt tot en met 1 oktober 1999;
d. Artikel XIX , onderdeel A terugwerkt tot en met 1 januari 1999 en onderdeel B terugwerkt tot en met 1 januari 2000;
e. Artikel XX, onderdelen C, D en E terugwerken tot en met 24 december 1997.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 januari 2000
De Staatssecretaris van Defensie,
Uitgegeven de zeventiende februari 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Wijzigingen per 1 juni 1999
+ Hoofdstuk 2. Wijzigingen per 1 augustus 1999
+ Hoofdstuk 3. Wijzigingen per 1 januari 2000
+ Hoofdstuk 4. Overige wijzigingen
+ Hoofdstuk 5. Toekenning van een eenmalige uitkering in 1999 aan het defensiepersoneel
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht