Besluit van 29 oktober 2003 tot wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement in het kader van de nadere vaststelling van overgangsbeleid in verband met de afschaffing van de blokbevordering van de korporaals van de Koninklijke Marine, van het Inkomstenbesluit militairen in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Rijk over de periode van 1 december 2002 tot en met 31 december 2003 en van enige besluiten in verband met technische wijzigingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 13 augustus 2003, nr. P/2003004550;
Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet alsmede artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
De Raad van State gehoord (advies van 25 september 2003, nr. W07.03.0342/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 24 oktober 2003, nr. P/2003006977;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]
Artikel II
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
Artikel III
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
Artikel IV
[Wijzigt het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie.]
Artikel V
[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit militairen.]
Artikel VI
De Toelageregeling afschaffing tariefbeloning Defensie wordt ingetrokken.
Artikel VII
[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]
A.
In afwijking van artikel 15a, eerste lid, van het Inkomstenbesluit militairen bedraagt het percentage van de eindejaarsuitkering:
a. voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002: 1%.
b. voor de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003: 0,8%.
B.
In afwijking van artikel III, onderdeel D, worden in de bijlagen A en B van het Inkomstenbesluit militairen voor de periode van 1 december 2002 tot en met 30 april 2003 het salarisbedrag van de vice-admiraal en luitenant-generaal bepaald op: € 8270,59 en het salarisbedrag van de luitenant-admiraal en generaal bepaald op: € 8816,11.
Artikel IX. Slotbepalingen
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat:
a. artikel II, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 januari 2003;
b. artikel II, onderdeel F, terugwerkt tot en met 1 juli 2003;
c. artikel III, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 mei 2003.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 29 oktober 2003
De Staatssecretaris van Defensie ,
Uitgegeven de negende december 2003
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII. Overgangsbepalingen
Artikel IX. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht