Besluit van 26 september 2003, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2002–2003
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juni 2003, nr. PMR/AV 03/68131, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, cluster Arbeidsvoorwaarden, gedaan mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;
Gelet op:
– artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet,
– artikel 1, tweede lid, van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen,
– artikel 6 van de Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer (Stb. 1993, 218) en
– artikel 1, derde lid, van de Wet bezoldiging Nationale ombudsman;
De Raad van State gehoord (advies van 28 juli 2003, nr. W04.03.0220/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 september 2003, nr. PMR/AV 03/75685, directoraat-generaal Management Openbare Dienst, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, cluster Arbeidsvoorwaarden, uitgebracht mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement .]
Artikel II
[Wijzigt het Ambtenarenreglement Staten-Generaal .]
Artikel III
[Wijzigt het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken .]
Artikel IV
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .]
Artikel V
[Wijzigt de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen .]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer .]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet bezoldiging Nationale ombudsman .]
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst .]
Artikel X
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .]
1.
Voor zover artikel X, onderdelen A, C en D, aanleiding geven tot het wijzigen van de bedragen van toelagen, toegekend met toepassing van artikel 19 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, die ingevolge artikel 13 van de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 nog worden gehandhaafd, geschiedt dit door Onze Minister, hoofd van het desbetreffende departement van algemeen bestuur, met inachtneming van de daarvoor door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te geven richtlijn.
2.
Voor zover artikel X, onderdelen A, C en D, aanleiding geven tot het wijzigen van bijzondere regelingen getroffen met toepassing van artikel 26 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, geschiedt dit bij gemeenschappelijke regeling van Onze Minister-President, Onze Minister, hoofd van het desbetreffende departement van algemeen bestuur, en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel XI
[Wijzigt de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen .]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer .]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet bezoldiging Nationale ombudsman .]
Artikel XIV
[Wijzigt het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst .]
Artikel XVI
De bij artikel IV, onderdelen B, H en I, en artikel X, onderdelen A, C en D, aangebrachte wijzigingen in de bezoldiging van het burgerlijke rijkspersoneel dragen een algemeen karakter.
Artikel XVII
[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit 1989 .]
Artikel XVIII
De bestaande vervoerplannen, gebaseerd op HOOFDSTUK IIIA van het Verplaatsingskostenbesluit 1989, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijven tot 1 januari 2007 van kracht voorzover de daarin opgenomen aanspraken voor de individuele ambtenaar hoger zijn dan die krachtens het Verplaatsingskostenbesluit 1989 zoals dat luidt per 1 januari 2004, tenzij in het overleg met de centrales van verenigingen van ambtenaren bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, artikel 139 van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal respectievelijk artikel 142 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken wordt overeengekomen het vervoerplan eerder te doen vervallen.
Artikel XIX
[Wijzigt het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel .]
1.
Dit besluit, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen A tot en met F, II, onderdelen A tot en met F, III, onderdelen A tot en met F, IV, onderdeel C, onder 2, XVII en XVIII, treedt in werking met ingang van 1 november 2003, met dien verstande dat:
a. artikel IX terugwerkt tot en met 1 januari 2002,
b. de artikelen IV, onderdelen B, F en H , I en J, en V tot en met VIII terugwerken tot en met 1 december 2002,
c. de artikelen XV en XIX terugwerken tot en met 1 januari 2003,
d. de artikelen X tot en met XIV terugwerken tot en met 1 mei 2003,
e. artikel IV, onderdelen A, C, onder 1, D, E en G, terugwerkt tot en met 1 juli 2003.
2.
De artikelen I, onderdelen A tot en met F, II, onderdelen A tot en met F, III, onderdelen A tot en met F, XVII en XVIII treden in werking met ingang van 1 januari 2004 tenzij Onze Minister in het departementaal overleg met de centrales van verenigingen overeenstemming heeft bereikt om voor de onder hem ressorterende ambtenaren te bepalen dat de verschillende artikelen of onderdelen daarvan in werking treden op een datum in het kalenderjaar 2003.
3.
Artikel IV, onderdeel C, onder 2, treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 september 2003
De
Minister
De
Minister
Uitgegeven de drieëntwintigste oktober 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht