Besluit van 19 oktober 1992, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Arbeidsovereenkomstenbesluit, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 29 juni 1992, nr. AB92/U667, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel;
Gelet op de artikelen 125, eerste lid, en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 ( Stb. 530);
De Raad van State gehoord (advies van 3 september 1992, nr. W04.92.0304);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 8 oktober 1992, nr. AB92/920, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
Besluiten gebaseerd op artikel 69 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ( Stb. 1931, 248), artikel 104 van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal ( Stb. 1979, 123) of het tweede lid van artikel 82 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken ( Stb. 1986, 611), zoals die luidden op de dag voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven tot 1 juli 1994 gehandhaafd zolang geen nadere regels zijn gesteld als bedoeld in de artikelen 69 Algemeen Rijksambtenarenreglement, 104 Ambtenarenreglement Staten-Generaal , 82, tweede lid, Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en 45 a Arbeidsovereenkomstenbesluit.
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1991.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat afschrift daarvan zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 19 oktober 1992
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de vijftiende december 1992
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht