Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (aanpassing benoemingstermijnen commissieleden)

Uitgebreide informatie
Besluit van 18 juli 2009, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met een aanpassing in de benoemingstermijnen van commissieleden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 mei 2009, nr. 2009-0000277806, CZW/WVOB;
Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet en artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;
De Raad van State gehoord (advies van 10 juni 2009, nr. W04.09.0181/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 juni 2009, nr. 2009-0000326131;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement.]
Artikel II
[Wijzigt het Instellingsbesluit Commissie integriteit overheid.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit regelen met betrekking tot de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van de commissie bedoeld in artikelen 82a en 97b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994.]
Artikel V
De benoemingsbesluiten die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds zijn vastgesteld, blijven na de inwerkingtreding van dit besluit ongewijzigd van kracht.
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 18 juli 2009
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Uitgegeven de zesentwintigste augustus 2009
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht