Besluit van 11 september 2007, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere rechtspositionele besluiten in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 juli 2007, nr. 2007-0000244445, directoraat-generaal Management Openbare Sector, directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk, afdeling Personeel Rijk, gedaan mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2007, nr. W.04.07.0231/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2007, nr. 2007-0000296796, directoraat-generaal Management Openbare Sector, directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk, afdeling Personeel Rijk, uitgebracht mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement.]
Artikel II
[Wijzigt het Ambtenarenreglement Staten-Generaal.]
Artikel III
[Wijzigt het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken.]
Artikel IV
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk.]
Artikel VI
[Wijzigt het Rijkswachtgeldbesluit 1959.]
Artikel VII
[Wijzigt de Uitkeringsregeling 1966.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.]
Artikel IX
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.]
1.
Dit besluit, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen B en C, II, onderdelen B, C en D, III, onderdelen B en C, IV, onderdelen D, E en F, VIII en IX, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat:
2.
Artikel IV, onderdeel D, treedt in werking met ingang van 1 december 2007.
3.
De artikelen I, onderdelen B en C, II, onderdelen B, C en D, en III, onderdelen B en C, treden in werking met ingang van 1 januari 2008.
4.
Artikel VIII treedt in werking met ingang van 1 april 2008.
5.
Artikel IV, onderdeel E, treedt in werking met ingang van 1 december 2008.
6.
Artikel IX treedt in werking met ingang van 1 april 2009.
7.
Artikel IV, onderdeel F, treedt in werking met ingang van 1 december 2009.
8.
Artikel X vervalt met ingang van 1 december 2007.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 11 september 2007
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
De Minister van Buitenlandse Zaken ,
Uitgegeven de negende oktober 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht