Besluit van 9 december 1997, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en enige andere rechtspositionele regelingen, in verband met het onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering brengen van de overheidswerknemers in de sector Rijk
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 9 september 1997, nummer AD97/U801, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid, gedaan mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 11 november 1997, nr. W04.97.0596);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 27 november 1997, nr. AD97/1091, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Ambtenarenreglement Staten-Generaal.]
Artikel III
[Wijzigt het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken.]
Artikel IV
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.]
Artikel V
[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit 1989.]
Artikel VI
[Wijzigt de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk.]
Artikel VII
[Wijzigt het Rijkswachtgeldbesluit 1959.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Uitkeringsregeling 1966.]
Artikel IX
[Wijzigt de Regeling uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag.]
Artikel X
[Wijzigt de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel.]
Artikel XI. Overgangsrecht
Indien de ambtenaar of de gewezen ambtenaar een uitkering ontvangt krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet , wordt deze uitkering voor de toepassing van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 , de Uitkeringsregeling 1966 en de Regeling uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag aangemerkt als inkomsten in verband met arbeid.
Artikel XII. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1997, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 1998.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 december 1997
De Minister van Binnenlandse Zaken,
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Uitgegeven de dertiende januari 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI. Overgangsrecht
Artikel XII. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht