Besluit van 8 december 2000, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met de positie van topambtenaren binnen de Rijksdienst
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 september 2000, nr. AD2000/U87138, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden;
Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 2000, no. WO4.00.0433/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2000, nr. AD2000/U97832, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.]
ARTIKEL III
De ambtenaar, die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, reeds werkzaam is in een functie, genoemd in artikel 7, vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, wordt met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit geacht te zijn aangesteld overeenkomstig artikel 7, eerste lid, onder a, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en in die functie te zijn benoemd voor een periode van zeven jaar, verminderd met de tijd dat hij de functie voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit heeft vervuld, doch ten minste tot 1 januari 2003.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt, voor wat betreft artikel II terug tot en met 1 juli 2000.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende bijlage en nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 8 december 2000
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de eenentwintigste december 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht