Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur, enz. (beperking wettelijk verzekerde zorg)

Uitgebreide informatie
Besluit van 27 oktober 2003, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter beperking van de wettelijk verzekerde zorg, alsmede enige andere wijzigingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2003, Z/VU-2394308, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Onze Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel 8, derde lid, van de Ziekenfondswet, artikel 5 van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en artikel 1, tweede lid, en artikel 17a, eerste lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;
De Raad van State gehoord (advies van 26 september 2003, nummer W13.03.0304/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 oktober 2003, Z/VU-2419666, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Onze Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit zorgaanspraken AWBZ.]
Artikel II
[Wijzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]
Artikel III
[Wijzigt het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit werkingssfeer WTG 1992.]
Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Besluit werkingssfeer maximumtarieven WTG.]
Artikel VI
In afwijking van artikel 8, tweede lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ heeft de verzekerde die onmiddellijk voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit artikel reeds was aangevangen met een psychotherapeutische behandeling nog aanspraak op ten hoogste dertig zittingen, tenzij eerder het maximum zoals dat gold tot dat tijdstip, is bereikt.
1.
De artikelen I, IV, V en VI treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
De artikelen II en III treden in werking met ingang van 1 januari 2004.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 oktober 2003
De
Minister
Uitgegeven de achttiende november 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht