Besluit van 10 november 2011 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de indexering van de griffierechten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten 2012)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 26 september 2011, nr. 5710806/11/6;
Gelet op artikel 8:41, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 27b, tweede lid, 27l, vijfde lid en 29a, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 22, zesde lid, van de Beroepswet, artikel 46, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, artikel 24, zesde lid, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 7.67 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en artikel 51, zesde lid, van de Wet op de Raad van State;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 2011, nr. W03.11.0403/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 4 november 2011, nr. 5714940/11/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet op de Raad van State, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
1.
Indien de termijn voor een beroep, hoger beroep of beroep in cassatie is aangevangen vóór de inwerkingtreding van dit besluit, wordt het griffierecht geheven dat gold op de eerste dag van de beroepstermijn.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt voor een beroep wegens niet tijdig beslissen het griffierecht geheven dat geldt op de dag waarop het beroepschrift wordt ontvangen.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 10 november 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de achttiende november 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht