Besluit van 5 november 2010, houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de toevoeging van een ontheffingsmogelijkheid voor boordpersoneel van helikopters
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 juni 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/992, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op de artikelen 5:12, tweede lid, en 7:3 van de Arbeidstijdenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 25 augustus 2010, nr. W09.10.0268/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 1 november 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/1339, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Arbeidstijdenbesluit vervoer.]
Artikel II
Ontheffingen verleend op grond van artikel 4.9:1, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van dit besluit, worden vanaf dat tijdstip gelijkgesteld met een ontheffing verleend op grond van artikel 4.9:1, eerste lid, onder a, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, zoals dat luidt na inwerkingtreding van artikel I van dit besluit.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 5 november 2010
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de drieëntwintigste november 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht