Besluit van 19 december 2006 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen in verband met invoering van een verantwoordingssysteem op basis van single information en single audit voor specifieke uitkeringen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 15 september 2006, nr. WJZ/2006/32944(8197), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 8 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 2006, nr. W05.06.039/III);
Gezien het nader rapport van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 14 december 2006, nr. WJZ/2006/38527(8197), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen.]
1.
Artikel I wordt voor het eerst toegepast op het kalenderjaar 2006.
2.
De verantwoording over specifieke uitkeringen voor het kalenderjaar 2006 ten behoeve van openbare bibliotheken als bedoeld in artikel 1, onder e, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid of van andere voorzieningen van bibliotheekwerk geschiedt overeenkomstig de bepalingen bij of krachtens het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen , zoals deze luidden op de dag voor inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 19 december 2006
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgegeven de drieëntwintigste januari 2007
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht