Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (i.v.m. verstrekking van wachtgeldopslag)

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 november 1995, houdende wijziging van enkele formatie- en bekostigingsbesluiten in verband met verstrekking van wachtgeldopslag, herbezetting in verband met uitbreiding van arbeidsduurverkorting en verlof in het kader van bevordering arbeidsparticipatie ouderen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 7 april 1995, nr. 95002985/3670, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op de artikelen 69, tweede lid, en 120, eerste en tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 70, tweede lid, en 117, eerste en tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 188, tweede lid, en 233, eerste en tweede lid, van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 61, 84, 90, 95 c en 96 f .4 van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 3.39, 3.62, 3.77, 3.78 en 3.79 van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, artikel 69 van de Wet op de onderwijsverzorging en de artikelen 53 en 61 van de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991;
Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 18 januari 1995, nr. OR 94000647/Alg.);
De Raad van State gehoord (advies van 7 augustus 1995, nr. W05.95.0186);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 oktober 1995, nr. 95021462/3670, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel VII. Wijziging Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XI. Wijziging Uitvoeringsbesluit W.O.V.
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XII. Wijziging Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIII. Wijziging Uitvoeringsbesluit KVE 1991
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XV. Berekening verhoging aantal formatierekeneenheden schooljaar 1994-1995
Op het aantal formatierekeneenheden dat het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs of voor voorbereidend beroepsonderwijs, overeenkomstig artikel 13 bof 13 c van het Formatiebesluit WBO 1992, artikel B 16 i .1 of B 16 i .2, C 15 i .1 of C 15 i .2, D 12 i .1 of D 12 i .2, F 13 i .1 of F 13 i .2 van het Besluit trekkende bevolking WBO , artikel 20 bof 20 c van het Formatiebesluit ISOVSO 1992, of artikel 15 a of 15 b van het Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., zoals deze artikelen luiden op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, kan herbezetten in verband met uitbreiding van de arbeidsduurverkorting en toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen, bedoeld in hoofdstuk I-V van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel , wordt voor het schooljaar 1994-1995, voordat de verhogingen met 35% respectievelijk 65% overeenkomstig de genoemde artikelen worden berekend, in mindering gebracht het aantal formatierekeneenheden dat overeenkomt met de omvang waarin gebruik is gemaakt van de arbeidsduurverkorting of taakverlichtingsregeling senioren, bedoeld in de hoofdstukken I-V en V-V van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel , zoals deze hoofdstukken luidden op 31 juli 1994.
Artikel XVI. Berekening verhoging aantal formatierekeneenheden schooljaar 1995-1996
Artikel XV is voor het schooljaar 1995-1996 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor dat schooljaar de in artikel XV bedoelde omvang waarin gebruik is gemaakt van de arbeidsduurverkorting of taakverlichtingsregeling senioren, wordt gesteld op 60% van de omvang waarin voor het schooljaar 1994-1995 gebruik is gemaakt van de genoemde arbeidsduurverkorting of taakverlichtingsregeling senioren.
1.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verleent voor het schooljaar 1995-1996 een ontheffing op de grond, genoemd in de artikelen 13 b , vijfde lid, onderdeel a , en 13 c , derde lid, van het Formatiebesluit WBO 1992 , de artikelen B 16 i .1, vijfde lid, onderdeel a , en B 16 i .2, derde lid, C 15 i .1, vijfde lid, onderdeel a , en C 15 i .2, derde lid, D 12 i .1, vijfde lid, onderdeel a , en D 12 i .2, derde lid, F 13 i .1, vijfde lid, onderdeel a , en F 13 i .2, derde lid, van het Besluit trekkende bevolking WBO , de artikelen 20 b , vijfde lid, onderdeel a , en 20 c , derde lid, van het Formatiebesluit ISOVSO 1992 , de artikelen 15 a , vijfde lid, onderdeel a , en 15 b , derde lid, van het Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., en de artikelen D.4 a , vijfde lid, onderdeel a , en D.4 b , derde lid, van het Uitvoeringsbesluit W.O.V., indien het aantal formatierekeneenheden dat het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs of voor voorbereidend beroepsonderwijs onderscheidenlijk het aantal formatie-eenheden dat het bestuur van een instelling als bedoeld in de Wet op de onderwijsverzorging kan herbezetten in verband met uitbreiding van de arbeidsduurverkorting en toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen, bedoeld in hoofdstuk I-V van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel , en na vermindering met 35% van het aantal formatierekeneenheden onderscheidenlijk formatie-eenheden dat overeenkomt met de opslag vanwege herbezetting in verband met uitbreiding van de arbeidsduurverkorting en toepassing van de genoemde regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen, gelijk is aan of kleiner is dan 13.
2.
In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen behoeft het bevoegd gezag onderscheidenlijk het bestuur geen verzoek tot toepassing van de in het eerste lid genoemde artikelen in te dienen.
Artikel XVIII. Herbezetting regionale ondersteuningsinstellingen schooljaar 1995-1996
Artikel 11 a van het Uitvoeringsbesluit KVE 1991, zoals gewijzigd door het onderhavige besluit, vindt voor het schooljaar 1995-1996 toepassing voor zover het betreft een voortzetting van de reeds voor het schooljaar 1994-1995 gehonoreerde verzoeken als bedoeld in artikel 11 a juncto artikel 6 a , tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit KVE 1991.
1.
De artikelen III, V, VI, VIII, onderdelen A, B, C en F, onder 1, IX, onderdelen A en C, onder 1, X, onderdelen A, B, D, F en H, onder 1, 3 en 5, XII, onderdelen A, E en I, onder 1, XIII, onderdelen A en B, XIV, onderdeel A, en XV treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 augustus 1994.
2.
De artikelen VIII, onderdelen D, E en F, onder 2 en 3, IX, onderdelen B en C, onder 2, X, onderdelen C, E, G en H, onder 2, 4 en 6, XII, onderdelen B, C, D F, G, H en I, onder 2, XIII, onderdelen C en D, XIV, onderdeel B, XVI, XVII en XVIII treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 augustus 1995.
3.
De artikelen I, II, IV en XI treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens de Tweede Kamer de wens wordt te kennen gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
4.
Artikel VII treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal.
5.
De in het derde en vierde lid bedoelde koninklijke besluiten voorzien erin dat de artikelen IV, VII en XI terugwerken tot en met 1 augustus 1994 en de artikelen I en II terugwerken tot en met 1 augustus 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 november 1995
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de dertigste november 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Bekostigingsbesluit WBO/OWBO
Artikel II. Wijziging Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO
Artikel III. Wijziging Formatiebesluit WBO 1992
Artikel IV. Wijziging Besluit trekkende bevolking WBO
Artikel V. Wijziging Formatiebesluit ISOVSO 1992
Artikel VI. Wijziging Bekostigingsbesluit W.V.O.
Artikel VII. Wijziging Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.
Artikel VIII. Wijziging Formatiebesluit dagscholen m.b.o.
Artikel IX. Wijziging Formatiebesluit v.a.v.o.
Artikel X. Wijziging Uitvoeringsbesluit W.C.B.O.
Artikel XI. Wijziging Uitvoeringsbesluit W.O.V.
Artikel XII. Wijziging Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994
Artikel XIII. Wijziging Uitvoeringsbesluit KVE 1991
Artikel XIV. Wijziging Besluit bekostiging innovatie- en praktijkcentra
Artikel XV. Berekening verhoging aantal formatierekeneenheden schooljaar 1994-1995
Artikel XVI. Berekening verhoging aantal formatierekeneenheden schooljaar 1995-1996
Artikel XVII. Ontheffing wegens versnippering schooljaar 1995-1996
Artikel XVIII. Herbezetting regionale ondersteuningsinstellingen schooljaar 1995-1996
Artikel XIX. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht