Let op. Deze wet is vervallen op 21 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 20 juli 2006.

Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WHW ivm wachtgeldarrangement hbo 1996-2004

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 november 1996, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met het wachtgeldarrangement hbo 1996–2004
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 11 oktober 1996, 96019202/4728, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op de artikelen 2.5, derde lid, en 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 1996, nr. W05.96.0476);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 20 november 1996, nr. 96029702/4728, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WHW.]
1.
Op het exploitatiedeel van een hogeschool, bedoeld in artikel 3.7 van het Bekostigingsbesluit WHW, betreffende het begrotingsjaar 1997 wordt tevens in mindering gebracht een bedrag over het tijdvak 1 juli tot en met 31 december 1996 in verband met uitkeringen na ontslag aan de hieronder vermelde betrokkenen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel. De in de eerste volzin bedoelde betrokkenen zijn:
a. wat de periode 1 juli tot en met 31 juli betreft de betrokkenen, bedoeld in het eerste lid onderdeel b ten 14° en ten 15°, en
b. wat de periode 1 augustus tot en met 31 december betreft de betrokkenen, bedoeld in onderdeel b ten 9° en ten 10°.
2.
Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt berekend op grond van de artikelen 3.8 b en 3.8 c van het Bekostigingsbesluit WHW , met dien verstande dat bij de berekening van het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de periode 1 juli tot en met 31 juli 1996, wordt uitgegaan van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel zoals dat op 31 juli 1996 luidde.
3.
De som van de bedragen die met inachtneming van het eerste en tweede lid op de exploitatiedelen van de hogescholen in mindering zijn gebracht, wordt door Onze minister in 1997 aan de hogescholen gezamenlijk ter beschikking gesteld en over de hogescholen verdeeld naar evenredigheid van het voor het begrotingsjaar 1996 berekende exploitatiedeel, bedoeld in artikel 3.7 van het Bekostigingsbesluit WHW.
1.
Ten aanzien van degene wiens dienstverband na 30 juni 1996 is beëindigd en die op 30 juni 1996 aanspraak had op een uitkering ingevolge het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel , maakt in afwijking van paragraaf 2 a van hoofdstuk 3 van het Bekostigingsbesluit WHW een gedeelte van het bedrag, bedoeld in artikel 3.8 a van laatstgenoemd besluit, deel uit van het bedrag, bedoeld in artikel 3.2, tweede lid, van dat besluit. Het in de eerste volzin bedoelde gedeelte is gelijk aan de aanspraak ingevolge het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel die is opgebouwd voor 1 juli 1996, voor zover deze aanspraak in de periode na 30 juni 1996 niet tot uitkering heeft geleid.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van een personeelslid als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de Bonus-malus-regeling hoger beroepsonderwijs 1996 ( Stcrt. 121).
1.
Dit besluit treedt met uitzondering van artikel I onderdelen A, C, D en G in werking met ingang van 1 januari 1997.
2.
Artikel I onderdelen C, eerste lid, D en G treedt in werking met ingang van 1 januari 1998. Artikel I onderdelen A en C, tweede, derde en vierde lid, treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 november 1996
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de zeventiende december 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht