Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (verruiming bestedingsvrijheid scholen in het primair en voortgezet onderwijs)

Uitgebreide informatie
Besluit van 10 mei 2004, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WPO, het Bekostigingsbesluit WEC en enkele andere besluiten in verband met onder meer een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 25 februari 2004, nr. WJZ/2004/9183 (2586), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 33, tweede lid, 69, tweede lid, 120, eerste lid, en 182 van de Wet op het primair onderwijs, 33, tweede lid, 70, tweede lid, 117, eerste lid, en 168 van de Wet op de expertisecentra, 106, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 30, tweede lid, van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992;
De Raad van State gehoord (advies van 1 april 2004, nr. W05.04.0091/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 3 mei 2004, nr. WJZ/2004/19.659 (2586), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WPO.]
Artikel II
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WEC.]
Artikel III
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit W.V.O.]
Artikel IV
Voor de periode van 1 augustus 2001 tot 1 augustus 2003 bestaat er voor het personeel, bedoeld in artikel 240 van de Wet op het voortgezet onderwijs , zoals dat artikel luidde op 31 juli 2003, geen aanspraak op vergoeding voor de uitgaven voor nascholing als bedoeld in artikel 38, tweede lid, onderdeel d , zoals dat artikel luidde op 31 juli 2003, en deel II, Hoofdstuk V, van het Bekostigingsbesluit W.V.O. zoals luidend op 31 juli 2003.
Artikel V
[Wijzigt het Formatiebesluit WPO.]
Artikel VI
[Wijzigt het Formatiebesluit WEC.]
Artikel VII
[Wijzigt het Besluit medezeggenschap onderwijs.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit WPO/WEC.]
Artikel IX
[Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (fusie van de scholen voor ligplaatsonderwijs).]
1.
Artikel I, onderdeel A, artikel II, onderdeel A, artikel III, en de artikelen V tot en met VIII treden in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit is geplaatst en werken met uitzondering van artikel VI, onderdeel A, terug tot en met 1 augustus 2001. Artikel VI, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 augustus 2003.
2.
Artikel I, onderdelen B en C, artikel II, onderdelen B en C, artikel IV en artikel IX, treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij wordt bepaald dat artikel I, onderdelen B en C en artikel II, onderdelen B en C, terugwerken tot en met 1 augustus 2001.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 10 mei 2004
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Uitgegeven de zevenentwintigste mei 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht