Besluit van 29 mei 2008, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen in het voortgezet onderwijs alsmede enkele andere wijzigingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, van 27 maart 2008, nr. WJZ/2008/8155 (3815), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op de artikelen 10b, tiende lid, 10d, tiende lid, 19, 22, eerste lid, 29, vierde lid, 72, derde lid, 84, eerste lid, 103, tweede lid, en 103a, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 2008, nr. W05.08.0108/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, van 23 mei 2008, nr. WJZ/17287 (3815), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Het bevoegd gezag dat op de dag voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit een intrasectoraal programma verzorgde als bedoeld in artikel 26j van het Inrichtingsbesluit WVO zoals luidend voor de inwerkingtreding van dit besluit, kan dit programma gedurende vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit blijven verzorgen zolang wordt voldaan aan de voorwaarden, gesteld in artikel 26l en Bijlage 1 van het Inrichtingsbesluit WVO zoals luidend voor de inwerkingtreding van dit besluit. Het bevoegd gezag kan het programma, bedoeld in de vorige volzin, vanaf het zesde jaar na inwerkingtreding van dit besluit blijven verzorgen indien en zolang dit programma is aangewezen in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 26j, eerste lid, eerste volzin, van het Inrichtingsbesluit WVO zoals luidend door artikel III, onderdeel E, van dit besluit en overigens wordt voldaan aan het eerste, derde en vierde lid van eerstgenoemd artikel.
2.
Het bevoegd gezag dat op de dag voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit een intersectoraal programma verzorgde op basis van een beschikking van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van artikel 25 of artikel 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, kan dit programma gedurende vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit blijven verzorgen zolang wordt voldaan aan de voorwaarden die golden voor de desbetreffende school of vestiging bij de aanvang van de verzorging van het programma. De tweede volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.
3.
Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op het intrasectorale programma Techniek Breed, verzorgd op basis van een beschikking van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van artikel 25 of artikel 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
Artikel X. Inwerkingtreding
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 29 mei 2008
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Uitgegeven de vierentwintigste juli 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Bekostigingsbesluit W.V.O.
Artikel II. Wijziging Formatiebesluit W.V.O.
Artikel III. Wijziging Inrichtingsbesluit WVO
Artikel IV. Wijziging Besluit vbo-groen in een AOC
Artikel V. Wijziging Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
Artikel VI. Wijziging Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget
Artikel VII. Wijziging Eindexamenbesluit VO
Artikel VIII. Wijziging Besluit informatievoorziening WVO
Artikel IX. Overgangsrecht
Artikel X. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht