Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Besluit aanvang bekostiging W.V.O., enz. (aanpassing aan de Algemene wet bestuursrecht)

Uitgebreide informatie
Besluit van 10 november 1993, houdende aanpassing van een aantal besluiten aan de Algemene wet bestuursrecht (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 12 juli 1993, nr. 93035641/1325, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op de erkende onderwijsinstellingen, de TNO-wet, de Wet op de onderwijsverzorging, de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991, de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 20 oktober 1993, nr. OR 93000153/Alg);
De Raad van State gehoord (advies van 22 september 1993, nr WO5.93 0490);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 8 november 1993, nr. 93087978/1325, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 5I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 6I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 7I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
art 8I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel I
De commissie bedoeld in artikel 25 van het Besluit studietoelagen W.V.O. blijft bestaan voor de duur van de behandeling van de verzoeken om nadere herziening die voor de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht zijn ingediend. De artikelen 24 tot en met 28 van dat besluit studietoelagen W.V.O. blijven van toepassing op die verzoeken om nadere herziening.
Artikel II
De in artikelen I-H27 van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel bedoelde commissie blijft bestaan voor de duur van de behandeling van de beroepschriften die op grond van artikel I-H26 zijn ingediend voor de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht .
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 10 november 1993
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Minister van Economische Zaken,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de drie├źntwintigste november 1993
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Wet op het voortgezet onderwijs
+ Hoofdstuk 2. Wet op het basisonderwijs
+ Hoofdstuk 3. Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
+ Hoofdstuk 4. Wet op de erkende onderwijsinstellingen
+ Hoofdstuk 5. TNO-wet
+ Hoofdstuk 6. Wet op de onderwijsverzorging
+ Hoofdstuk 7. Kaderwet volwasseneneducatie 1991
+ Hoofdstuk 8. Wet op het cursorisch beroepsonderwijs
+ Hoofdstuk 9. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
+ Hoofdstuk 10. Overige besluiten
+ Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht