Besluit van 30 november 2000 tot wijziging van het Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen en van het Rijksreglement ontgrondingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 22 december 1999, nr. HKW/AKO/1999/12861, Hoofdkantoor van de Waterstaat, Stafdienst Bestuurlijk Juridische Zaken;
Gelet op artikel 126a, eerste lid, van de Waterschapswet en artikel 6 van de Ontgrondingenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 25 februari 2000, nr. W09.99.0639);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 28 november 2000, nr. CDJZ/WVW/1319, Centrale directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen.]
Artikel II
[Wijzigt het Rijksreglement ontgrondingen.]
Artikel III
Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt de uitoefening door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap van de in het Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen opgenomen bevoegdheden, die voor dat tijdstip heeft plaatsgevonden:
a. in het kader van de heffing van waterschapsbelastingen, geacht te zijn verricht door de in artikel 123, derde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet, bedoelde ambtenaar van het waterschap.
b. in het kader van de beoordeling van een ingediende aanvraag tot het verlenen van kwijtschelding van belasting op de voet van artikel 26 van de Invorderingswet 1990, geacht te zijn verricht door de in artikel 123, derde lid, onderdeel c van de Waterschapswet, bedoelde ambtenaar van het waterschap.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 30 november 2000
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de veertiende december 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht