Besluit van 11 december 2001 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie en het Besluit rangen politie in verband met de wijziging van het politieonderwijs in 2002
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 augustus 2001, nr. EA2001/U74556, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid;
Gelet op artikel 50, eerste lid, en 53d, eerste lid, van de Politiewet 1993 en artikel 9, zesde lid, eerste en tweede volzin, van de LSOP-wet;
De Raad van State gehoord (advies van 22 november 2001, nr. W04.01.0458/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2001, nr. EA2001/98435, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit rangen politie.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie .]
Artikel V
Voor aspiranten die vóór 1 januari 2002 zijn aangesteld als aspirant, blijven de voorschriften vastgesteld bij of krachtens artikelen 1, 3, 8a, 9, 14, 77, 89, 90 en 100 van het Besluit algemene rechtspositie politie, de artikelen 1, 3, 6 en 50 van het Besluit bezoldiging politie en artikel 5 van het Besluit rangen politie, zoals luidend op het tijdstip voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing. Ten behoeve van de toepassing van de ingetrokken of vervallen voorschriften die bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling zijn vastgesteld en die ingevolge dit artikel van toepassing blijven, kan worden afgeweken bij respectievelijk algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling.
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002 met uitzondering van artikel I, onderdelen A, onder 3, 4 en 5, E, onder 2, H, onder 2, en J, artikel II, onderdeel A, onder 3, 4, en 5, en artikel IV, die in werking treden op het tijdstip waarop de Wet op het LSOP en het politieonderwijs in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 11 december 2001
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de eenentwintigste december 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht