Besluit van 11 december 2001 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie, het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie in verband met het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector politie voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2003
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 augustus 2001, nr. EA2001/U74557, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid;
Gelet op artikel 50, eerste lid, en 53d, eerste lid, van de Politiewet 1993 en artikel 9, zesde lid, eerste en tweede volzin, van de LSOP-wet;
De Raad van State gehoord (advies van 3 december 2001, nr. W.04.01.0466/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2001, nr. EA2001/99598, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie.]
Artikel V
Voor de ambtenaar die op 30 juni 2001 een salaris ontving op grond van een van de salarisschalen 1 tot en met 5 van bijlage I van het Besluit bezoldiging politie , zoals die bijlage luidde op 30 juni 2001, en van wie het salaris was vastgesteld op het voor zijn leeftijd in jaren genoemde bedrag, wordt met ingang van 1 juli 2001 het salaris vastgesteld op salarisnummer 0 van de voor die ambtenaar geldende salarisschaal en wordt aan die ambtenaar, onverminderd artikel 9, vijfde lid, van dat besluit, de salarisverhoging, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van dat besluit, toegekend met ingang van de eerste dag van de maand waarin zijn verjaardag valt.
1.
De betrekkingsomvang van de ambtenaar die op 30 juni 2001 in een volledige betrekking was aangesteld, wordt met ingang van 1 juli 2001 gewijzigd in een betrekkingsomvang van gemiddeld 38 uur per week, tenzij de ambtenaar kiest voor een volledige betrekking.
2.
De keuze kan vanaf 1 juni 2001 worden gemaakt doch dient uiterlijk op 31 augustus 2001 aan het bevoegd gezag kenbaar te worden gemaakt. Indien binnen deze termijn van drie maanden geen keuze kenbaar wordt gemaakt, wordt de ambtenaar geacht te hebben gekozen voor een betrekkingsomvang van gemiddeld 38 uur per week met terugwerkende kracht tot 1 juli 2001.
1.
De betrekkingsomvang van de ambtenaar die op 30 juni 2001 in een deeltijdbetrekking was aangesteld, wijzigt niet vanwege dit besluit, tenzij de ambtenaar ervoor kiest zijn deeltijdbetrekking uit te breiden naar evenredigheid van de uitbreiding van 36 uur naar 38 uur per week.
2.
De keuze kan vanaf 1 juni 2001 worden gemaakt doch dient uiterlijk op 31 augustus 2001 aan het bevoegd gezag kenbaar te worden gemaakt.
Artikel IX
Artikel 23 van het Besluit algemene rechtspositie politie is tot 1 januari 2006 niet van toepassing op niet genoten vakantie en verlof van jaren voor 1 januari 2002.
Artikel X
Indien de ambtenaar met ingang van hetzelfde tijdstip tot meer dan één kind in familierechtelijke betrekking komt te staan of met het oog op adoptie met ingang van hetzelfde tijdstip de verzorging en opvoeding van meer dan één kind op zich heeft genomen, en een of meer van deze kinderen de leeftijd van 8 jaren hebben bereikt op een tijdstip gelegen tussen 1 januari 2000 en 1 april 2002, bestaat in afwijking van artikel 41 van het Besluit algemene rechtspositie politie tot 1 april 2002 aanspraak op verlof ten aanzien van die kinderen.
Artikel XI
Artikel 41, eerste lid, tweede volzin, en zevende lid (oud vijfde lid) van het Besluit algemene rechtspositie politie is mede van toepassing op de ambtenaar die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit verlof heeft genoten mits aan de in artikel 41, eerste tot en met derde lid , van het Besluit algemene rechtspositie politie terzake van het recht op verlof gestelde voorwaarden is voldaan.
Artikel XII
[Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.]
Artikel XIII. (inwerkingtredingsbepaling)
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat:
b. artikel II, onderdelen L en Q vervallen per 1 januari 2002;
c. artikel I, onderdelen H, onder 2, voorzover het betreft het tiende subonderdeel, L en S, en artikel II, onderdelen M, R en W met ingang van 1 januari 2002 in werking treden.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 11 december 2001
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de eenentwintigste december 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII. (inwerkingtredingsbepaling)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht