Besluit van 11 augustus 2012 tot herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 25 januari 2012, IenM/BSK-2012/7048, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Gelet op de artikelen 1.1, derde lid, 7.2, eerste, tweede, derde en achtste lid, 8.40, eerste lid, 8.41, eerste lid, 10.41, 10.42, 10.43 en 10.44, derde lid, 21.8 van de Wet milieubeheer, de artikelen 1.1, derde lid, 2.1, eerste lid, onder i, 2.1, derde lid, 2.4, tweede lid, 2.9a, eerste lid, 2.17, 2.27, eerste lid, en 3.9, derde lid, tweede volzin, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 7, tweede lid, van de Binnenvaartwet, de artikelen 3 en 12 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 4, eerste lid, onder a, en derde lid, van de Scheepvaartverkeerswet en de artikelen 6.5, 6.6 en 6.7 van de Waterwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 maart 2012, nr. W14.12.0030/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 12 juli 2012, IenM/BSK-2012/112328, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt bet Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit externe veiligheid inrichtingen.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit milieueffectrapportage.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit omgevingsrecht.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen.]
Artikel VII
[Wijzigt het Binnenvaartbesluit.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen.]
Artikel IX
[Wijzigt het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990.]
Artikel X
[Wijzigt het Binnenvaartpolitiereglement.]
Artikel XI
[Wijzigt het Waterbesluit.]
Artikel XII
Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IV van dit besluit met betrekking tot activiteiten als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer:
a. een kennisgeving van het voornemen tot het voorbereiden van een plan als bedoeld in artikel 7.9, eerste lid, van de Wet milieubeheer is gedaan;
b. een aanvraag als bedoeld in artikel 7.28 van de Wet milieubeheer voor een besluit bij de voorbereiding waarvan een milieueffectrapport dient te worden gemaakt, is ingediend;
c. door het bevoegd gezag ingevolge artikel 7.17, vijfde lid, dan wel artikel 7.19, vierde lid, van de Wet milieubeheer van een beslissing als bedoeld in artikel 7.17, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 7.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer, mededeling is gedaan, of
d. kennisgeving is gedaan van een ontwerp van een besluit bij de voorbereiding waarvan een milieueffectrapport dient te worden gemaakt en dit ontwerp ter inzage is gelegd,
blijft ten aanzien van die kennisgevingen, aanvraag en mededeling het voor dat tijdstip geldende recht van toepassing.
1.
De artikelen II, V, onderdelen A tot en met G, H, onder 1, 3 en 4, en I, en VI tot en met XII van dit besluit treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
De artikelen I, III, IV, V, onderdeel H, onder 2, van dit besluit treden in werking met ingang van vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
3.
Artikel XI, onderdeel B, werkt terug tot en met 22 december 2009.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 augustus 2012
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Uitgegeven de vijfentwintigste september 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht