Let op. Deze wet is vervallen op 15 maart 2013. U leest nu de tekst die gold op 14 maart 2013.

Wijzigingsbesluit Besluit alternatieve verdeling nummers enz.

Uitgebreide informatie
Besluit van 7 mei 2004, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met aanpassingen aan de Telecommunicatiewet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 10 juli 2003, nr. WJZ 3025192;
Gelet op richtlijn nr. 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PbEG L 108), richtlijn nr. 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PbEG L 108), richtlijn nr. 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PbEG L 108), en de artikelen 3.3, negende lid, 3.5, derde en vierde lid, 4.2, tiende lid, 4.10, eerste lid, 4.11, tweede lid, 10.1b en 16.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet;
De Raad van State gehoord (advies van 14 augustus 2003, nr. W 10.03.0306/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 3 mei 2004, nr. WJZ 4028469;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit alternatieve verdeling nummers]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit medegebruik omroepzendernetwerken]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit nummerportabiliteit]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit randapparaten en radioapparaten]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet]
Artikel VI
[Wijzigt het Frequentiebesluit]
1.
Indien na het tijdstip waarop dit besluit in werking is getreden, in het jaar 2004 voor de eerste maal krachtens artikel 5 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet bij ministeriële regeling een vergoeding voor een categorie van werkzaamheden of diensten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van dat besluit wordt vastgesteld, heeft die vergoeding slechts betrekking op de periode vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van die regeling tot en met 31 december 2004.
2.
Indien door de toepassing van artikel 4, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet na de inwerkingtreding van het onderhavige besluit een andere vergoeding voor een bij de Regeling vergoedingen OPTA 2004 vastgestelde categorie of subcategorie van gelijksoortige werkzaamheden of diensten wordt vastgesteld, heeft die vergoeding slechts betrekking op de periode vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de desbetreffende ministeriële regeling tot en met 31 december 2004 en vindt er een verrekening plaats met de reeds voor het kalenderjaar 2004 betaalde vergoeding voor het deel dat betrekking heeft op de eerder vermelde periode.
Artikel VIII
Het Besluit ONP-geschillenbeslechting wordt ingetrokken.
Artikel IX
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 mei 2004
De Minister van Economische Zaken ,
Uitgegeven de achttiende mei 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
+ § 1. Wijzigingen in enkele algemene maatregelen van bestuur
+ § 2. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht