Besluit van 18 april 2007 tot wijziging van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen, van het Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid, van het Besluit keuring spoorvoertuigen, van het Besluit spoorweginfrastructuur en van het Besluit spoorverkeer ter implementatie van richtlijn 2004/49/EG (Spoorwegveiligheidsrichtlijn) en van richtlijn 2004/50/EG tot wijziging van richtlijn 96/48/EG en van richtlijn 2001/16/EG
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 december 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-2024, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op richtlijn nr. 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (Spoorwegveiligheidsrichtlijn) (PbEG L 164), richtlijn nr. 2004/50/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende wijziging van richtlijn 96/48/EG van de Raad betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van richtlijn 2001/16/EG betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (PbEG L 164), de artikelen 9, tweede lid, 12, eerste lid, 35, 37, tweede lid, 38 en 64, tweede lid, van de Spoorwegwet en de artikelen 5 en 54 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid;
De Raad van State gehoord (advies van 1 maart, nr. W09.07.0006/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 10 april 2007, HDJZ/S&W/2007-462, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit keuring spoorvoertuigen.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit spoorweginfrastructuur.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit spoorverkeer.]
1.
Onze Minister brengt ambtshalve de inzetcertificaten die hij voor de inwerkingtreding van dit besluit heeft verleend, binnen drie jaren in overeenstemming met het Besluit keuring spoorvoertuigen zoals dat luidt na de inwerkingtreding van het onderhavige besluit.
2.
Het Besluit keuring spoorvoertuigen zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing op een inzetcertificaat dat Onze Minister voor de inwerkingtreding van dit besluit heeft verleend tot het tijdstip waarop de wijziging ingevolge het eerste lid van dat certificaat in werking treedt.
Artikel VII
De Regeling veiligheidsattest hoofdspoorwegen berust na de inwerkingtreding van dit besluit op artikel 16, eerste en tweede lid, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen.
Artikel VIII
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 18 april 2007
De Minister van Verkeer en Waterstaat
Uitgegeven de vijftiende mei 2007
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht