Let op. Deze wet is vervallen op 2 mei 2015. U leest nu de tekst die gold op 1 mei 2015.

Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale huursector, enz. (afstemming op de Huursubsidiewet)

Uitgebreide informatie
Besluit van 5 december 2000, houdende wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector en het Huisvestingsbesluit (afstemming op de Huursubsidiewet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 juni 2000, nr. MJZ 2000068644, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 70c van de Woningwet en artikel 13 van de Huisvestingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 4 augustus 2000, W08.00.0241/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 november 2000, nr. MJZ2000142023, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Heben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit beheer sociale-huursector.]
Artikel II
[Wijzigt het Huisvestingsbesluit.]
1.
Indien een gemeente een verordening als bedoeld in artikel 2 van de Huisvestingswet heeft vastgesteld, wordt deze uiterlijk 1 juli 2001 aangepast overeenkomstig artikel 8 van het Huisvestingsbesluit, zoals dat artikel ingevolge dit besluit is komen te luiden.
2.
Aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Huisvestingswet, waarop op het tijdstip van de in het eerste lid bedoelde aanpassing nog niet is beslist, worden behandeld overeenkomstig de verordening, bedoeld in artikel 2 van die wet, zoals deze laatstelijk luidde voor de aanpassing.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop twee maanden zijn verstreken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 december 2000
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de negentiende december 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht