Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.

Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector (vergroting maatschappelijk rendement van sociale-huursector, enz.)

Uitgebreide informatie
Besluit van 22 oktober 1996, houdende wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (vergroting van het maatschappelijk rendement van de sociale-huursector, verbetering van de informatievoorziening over de sociale-huursector, verduidelijking en aanvulling van de regels over de werkzaamheden van toegelaten instellingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 juni 1996, nr. MJZ9603437, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 70 van de Woningwet;
De Raad van State gehoord (advies van 9 september 1996, nr. W08.96.0255);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 oktober 1996, nr. MJZ96058558, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit beheer sociale-huursector.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.]
ARTIKEL III
De instellingen, toegelaten krachtens artikel 70 van de Woningwet, die op 1 januari 1997 bestaan brengen de wijze waarop zij zich voor die datum met andere rechtspersonen of vennootschappen hebben verbonden voor 1 januari 2005 in overeenstemming met artikel 11 a , tweede lid, van het Besluit beheer sociale-huursector.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 22 oktober 1996
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de eenendertigste oktober 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht