Besluit van 12 maart 2008 tot wijziging van onder meer het Besluit bekostiging WEC in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, van 21 december 2007, nr. WJZ/2007/50494(2637), directie Wetgeving en Juridische Zaken; gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op de artikelen 2, vijfde lid, 8a, derde lid, onderdeel a, 24, tweede lid, 28b, zevende lid, 28c, tweede, vierde en achtste lid, 70, tweede lid, 71a, eerste lid, 76a, zevende lid, 117, zesde, achtste, elfde en dertiende lid, en 131, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 120, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 15 februari 2008, nr. W05.08.0011/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, van 6 maart 2008, nr. WJZ/2008/6525(2637), directie Wetgeving en Juridische Zaken; uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bekostiging WPO.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit bekostiging WEC.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit leerlinggebonden financiering.]
Artikel IV
[Wijzigt het Onderwijskundig besluit WEC.]
1.
Onverminderd de artikelen 39, derde en vierde lid, en 40, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra blijft een leerling die op de dag van inwerkingtreding van dit besluit is ingeschreven op de Rafaƫlschool in Sint-Michielsgestel aan deze school ingeschreven tot en met vier schooljaren na inwerkingtreding van dit besluit indien de ouders van de leerling dat wensen.
2.
Vanaf de datum waarop de in het eerste lid bedoelde periode is verstreken, kan de inschrijving aan die school uitsluitend gehandhaafd blijven indien een commissie voor de indicatiestelling als bedoeld in artikel 28c van de Wet op de expertisecentra heeft bepaald dat die leerling toelaatbaar is tot een onderwijssoort, die binnen die school wordt verzorgd dan wel dat die leerling toelaatbaar is tot het cluster, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onder b, van laatstgenoemde wet.
Artikel VI
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en bij dat koninklijk besluit kan worden bepaald dat artikelen of onderdelen daarvan terugwerken.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 maart 2008
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht