Besluit van 19 mei 2006, houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met een wijziging van de gewichtenregeling en wijziging van het Besluit bekostiging WEC in verband met een wijziging in de groepsgrootte
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 4 april 2006, nr. WJZ/2006/15109 (2634), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 120 van de Wet op het primair onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 24 april 2006, nr. W05.06.0090/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 mei 2006, nr. WJZ/2006/21718 (2634), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bekostiging WPO.]
1.
In het schooljaar 2006–2007 is artikel 27, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO van toepassing ten aanzien van elke leerling die geboren is na 1 oktober 2000.
2.
In het schooljaar 2007–2008 is artikel 27, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO van toepassing ten aanzien van elke leerling die geboren is na 1 oktober 1999.
3.
In het schooljaar 2008–2009 is artikel 27, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO van toepassing ten aanzien van elke leerling die geboren is na 1 oktober 1998.
4.
In het schooljaar 2009–2010 is artikel 27, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO van toepassing ten aanzien van elke leerling die geboren is na 1 oktober 1994.
5.
Indien ten aanzien van een leerling een van de eerste vier leden van dit artikel van toepassing is, wordt voor die leerling in dat betreffende schooljaar uitsluitend bij de toelating tot een basisschool dan wel bij de overgang van de toepasselijkheid van artikel 27, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO, zoals dat luidde op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit naar de toepasselijkheid van artikel 27, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO, een gewicht vastgesteld op grond van artikel 27, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO.
6.
Artikel 27, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO, zoals dat luidde op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing ten aanzien van een leerling zolang voor hem niet op grond van het vijfde lid een gewicht is vastgesteld.
7.
In de schooljaren genoemd in het eerste tot en met vierde lid worden, in afwijking van artikel 27, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO, de gewichten van de leerlingen voor wie op grond van het eerste tot en met zesde lid een gewicht is vastgesteld, bij elkaar opgeteld.
8.
In de schooljaren genoemd in het eerste tot en met vierde lid wordt het schoolgewicht berekend door de som van de op grond van het zevende lid vastgestelde gewichten van de op de teldatum ingeschreven leerlingen te verminderen met een getal, gelijk aan 6% van het aantal leerlingen op de teldatum. De uitkomst wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. Indien de uitkomst negatief is bedraagt het schoolgewicht nul.
9.
Artikel 27, derde en vierde lid, van het Besluit bekostiging WPO zijn in de schooljaren genoemd in het eerste tot en met vierde lid, van overeenkomstige toepassing op het schoolgewicht zoals vastgesteld in het zevende en achtste lid.
Artikel III
[Wijzigt het Besluit bekostiging WEC.]
Artikel IV
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij kan worden bepaald dat aan artikelen of onderdelen van artikelen van dit besluit terugwerkende kracht wordt verleend.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 19 mei 2006
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht