Besluit van 17 december 2014, houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen en de overname van taken
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 15 september 2014, nr. WJZ / 14144878;
Gelet op artikel 15, vierde lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 13, tweede lid, van de Landbouwkwaliteitswet, artikel 41 van de Meststoffenwet, artikel 3, eerste lid, onderdeel h, van de Plantenziektenwet, artikel 8 van de Postwet 2009, artikel 2, eerste lid, van de Visserijwet, artikel 31, derde lid, van de Wet agrarisch grondverkeer, de artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen d, e, f, g, i, j, l, onder 1° en 4°, m, n en p, 2.8, vierde lid, onderdelen a, b, f en g, 3.1, tweede lid, onderdelen a, b, c, g, h, k en l, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.8, eerste lid en 10.2, tweede lid, van de Wet dieren, de artikelen 80, eerste en tweede lid en 118, tweede lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de artikelen 4, zesde lid, 7 en 162 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad en artikel 48a van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 oktober 2014, nr. W 15.14.0334/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 15 december 2014, nr. WJZ / 14174307;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bestrijding schadelijke organismen.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit diergeneeskundigen.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit diergeneesmiddelen.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit dierlijke producten.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit houders van dieren.]
Artikel VII
[Wijzigt de Aanvaarding functie door leden SER, enz.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit samenstelling en werkwijze commissie beheer landbouwgronden.]
Artikel IX
[Wijzigt het Besluit verdachte dieren.]
Artikel X
[Wijzigt het Besluit verhandeling teeltmateriaal.]
Artikel XI
[Wijzigt het Reglement zee- en kustvisserij 1977.]
Artikel XII
[Wijzigt het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011.]
Artikel XIII
[Wijzigt het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet.]
Artikel XIV
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.]
Artikel XV
Archiefbescheiden van de bedrijfslichamen betreffende zaken die op grond van dit besluit worden behartigd door Onze Minister van Economische Zaken, worden overgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.
Artikel XVI
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 17 december 2014
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de vierentwintigste december 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht