Besluit van 5 juni 2003 tot wijziging van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing (laten vervallen van het onderscheid tussen kleine en grote projecten, opheffing Commissie innovatie stedelijke vernieuwing)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 februari 2003, nr. MJZ2003008853, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 19 van de Wet stedelijke vernieuwing;
De Raad van State gehoord (advies van 18 april 2003, nr. W08.03.0059/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 mei 2003, nr. MJZ 2003047826, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing .]
Artikel II
De aanvragen voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing, ingediend voor inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld op basis van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing , zoals dat komt te luiden na inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 juni 2003
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de zesentwintigste juni 2003
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht