Besluit van 19 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing (laten vervallen van het uitvoeringsprotocol en verlengen van de termijn voor beslissing op de aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 juli 2004, nr. MJZ2004069520, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 19 van de Wet stedelijke vernieuwing;
De Raad van State gehoord (advies van 29 juli 2004, nr. W08.04.0383/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 augustus 2004, nr. MJZ2004079445, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing.]
Artikel II
Voor een aanvraag als bedoeld in artikel 45 van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing, die is ingediend voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, geldt de termijn, genoemd in artikel 47 van eerstgenoemd besluit, zoals dat artikel laatstelijk luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel I, onderdelen A tot en met G, werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 augustus 2004
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de zevende september 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht