Besluit van 31 augustus 2005 tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, onder meer ter uitvoering van Eurocontrol eisen voor personeel met veiligheidstaken binnen de luchtverkeersdienstverlening, de deregulering van ongemotoriseerd luchtverkeer en de erkenning van in het buitenland verrichte medische keuringen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 22 juni 2005, nr. HDJZ/LUV/2005-1425, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 1.2, tweede lid, 2.2, derde lid, 2.3, tweede, vijfde en zesde lid, 2.4, derde lid, onderdeel b, van de Wet luchtvaart;
De Raad van State gehoord (advies van 21 juli 2005, nr. W09.05.0361/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 24 augustus 2005, nr. HDJZ/LUV/2005-1636, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart.]
Artikel II
Een bewijs van bevoegdheid afgegeven vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijft geldig tot de eerst verstrijkende geldigheidsdatum van de daarop weergegeven bevoegdverklaringen en wordt op die datum vervangen door een nieuw bewijs van bevoegdheid met bevoegdverklaringen.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
In afwijking van het eerste lid:
a. treden artikel 20, eerste lid, onderdeel c, en artikel 25, derde lid, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
b. treedt artikel 24a in werking drie maanden na uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 31 augustus 2005
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de twintigste september 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht