Besluit van 18 oktober 2005, houdende wijziging van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid, het Besluit subsidies stadseconomie GSB III en het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, in verband met de toetreding van Sittard-Geleen tot het Grotestedenbeleid (toetreding Sittard-Geleen tot het Grotestedenbeleid)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 18 augustus 2005, nr. 2005-0000144178, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 17, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet, artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en artikel 8.3.2, vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 1 september 2005, nr. W04.05.0384/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 12 oktober 2005, nr. 2005-0000231636, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit subsidies stadseconomie GSB III.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.]
Artikel IV
In afwijking van artikel 5, eerste lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid en van artikel 6, tweede lid, van het Besluit subsidies stadseconomie dient het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen de in die artikelen bedoelde aanvragen binnen acht weken na inwerkingtreding van dit besluit in.
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 18 oktober 2005
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,
De Staatssecretaris van Economische Zaken ,
Uitgegeven de vierentwintigste november 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht