Let op. Deze wet is vervallen op 23 augustus 2006. U leest nu de tekst die gold op 22 augustus 2006.

Wijzigingsbesluit Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (verlenging werkingsduur inburgeringsdeel)

Uitgebreide informatie
Besluit van 28 februari 2006, houdende wijziging van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid, met het oog op verlenging van de werkingsduur van het inburgeringsdeel
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 12 december 2005, nr. 0000313115, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;
Gelet op artikel 17, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet en artikel 16 van de Wet inburgering nieuwkomers;
De Raad van State gehoord (advies van 5 januari 2006, nr. W04.05.0573/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 17 februari 2006, nr. 0000006273, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid.]
Artikel II
De aanvraag tot verlening van de uitkering, bedoeld in artikel 5 van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid, zoals die door de colleges van burgemeester en wethouders is gedaan, wordt voor het inburgeringsdeel geacht mede betrekking te hebben op de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2006.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 28 februari 2006
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie ,
Uitgegeven de vierde april 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht