Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.

Wijzigingsbesluit Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (wijziging waarderingsgrondslagen)

Uitgebreide informatie
Besluit van 7 juli 1994, houdende wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (wijziging waarderingsgrondslagen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 september, nr. MJZ 15993010, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 71 van de Woningwet;
Gezien het advies van de Raad voor de Volkshuisvesting van 5 april 1993, nr. 209;
De Raad van State gehoord (advies van 22 november 1993, nr. W08.93.0620);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 juli 1994, nr. MJZ 04794004, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
Onze Minister kan bepalen, dat het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting vóór 1 oktober 1994 de in artikel 10, eerste lid, van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting bedoelde bijdrage, verschuldigd over 1993, geheel of gedeeltelijk aan de betrokken toegelaten instellingen restitueert, voor zover dit geen afbreuk doet aan een verantwoorde uitvoering van artikel 3 van genoemd besluit.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 juli 1994
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de eenentwintigste juli 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht